Uczestnicy Synodu

Komisja Główna

Komisję Główną Synodu stanowi kolegium najbliższych współpracowników Biskupa. Do jej zadań należy:

  • wyznaczanie zadań komisji synodalnych i zespołów oraz czuwanie nad ich realizacją,
  • analiza i ocena projektów dokumentów opracowanych przez komisje synodalne,
  • czuwanie nad procesem przygotowania projektów dokumentów Synodu, które mają być przedstawiane na Sesjach Plenarnych,
  • opracowanie programu i regulaminu Sesji Plenarnych,
  • nadzorowanie redakcji dokumentów końcowych Synodu
Skład Komisji Głównej pojawi się tu po ogłoszeniu go przez Księdza Biskupa

Komisje tematyczne

Komisje tematyczne będą przygotowywały projekty dokumentów synodalnych na podstawie ankiet wszystkich diecezjan i wniosków uczestników synodu. Komisje zostaną powołane po konsultacjach, które wskażą potrzeby naszej diecezji i kierunki prac synodalnych.

Sesje plenarne

Uczestnikami sesji plenarnych synodu będą wszyscy wezwani przez Księdza Biskupa na synod. Skład osobowy określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 460-466) i Rozporządzenie Księdza Biskupa o Wezwanych na Synod.